České Radiokomunikace

Chytrá nemusí být jenom města

Chytré technologie označované také jako smart začaly být nasazovány do praxe ve veřejné správě primárně ve velkých městech, která si mohla zkoušení těchto novinek dovolit finančně, a také je zde k dispozici velké množství dat, která mohou chytré systémy sbírat, vyhodnocovat a následně využívat při řízení chodu městské infrastruktury. Venkov, až na ojedinělé výjimky, zůstával této vlny zájmu o moderní technologie a jejich využití při správě věcí veřejných dlouho ušetřen. Nyní však nastává čas, kdy smart systémy začínají pronikat i do míst s řídkým osídlením a slabou ekonomikou. Ukazuje se totiž, že při promyšleném nasazení mohou chytré technologie zlepšovat podmínky pro život obyvatel i tam, kde se to dosud, s využitím konvenčních metod, příliš nedaří. V České republice se stal průkopníkem v uplatňování smart technologií ve venkovských oblastech Středočeský kraj, který za tímto účelem založil pracovní skupinu a rozhodl se instalovat různá chytrá řešení v několika obcích, aby přímo v terénu otestoval přínosy, jež mohou chytrá řešení obcím přinést.

Zastavit zaostávání

Jako testovací byla vybrána oblast mezi obcemi Jesenice a Čistá v okrese Rakovník na západním okraji Středočeského kraje. Toto území je hůře dopravně dostupné, nevedou sem žádné dálnice, jeho část byla zasažena poválečným odsunem německého obyvatelstva a nenachází se zde žádný velký zaměstnavatel. Lidé dojíždějí za prací většinou do Rakovníka nebo do Prahy a v těchto městech také nakupují a utrácejí vydělané peníze. Území tak ekonomicky slábne, což vede k zanikání posledních malých obchodů a provozoven služeb. Lokalita se stává ještě méně atraktivní, zejména pro aktivní vzdělané lidi v produktivním věku, kteří odsud odcházejí, takže zde narůstá podíl seniorů a dalších sociálně slabých skupin obyvatelstva. To s sebou nese řadu navazujících problémů. Ze strany Středočeského kraje bylo toto specifické území identifikováno jako hospodářsky a sociálně ohrožené i v novém základním koncepčním dokumentu kraje – strategii územního obvodu. Od nasazení chytrých technologií si vedení kraje slibuje, že by mohlo s řešením některých problémů pomoci a že by se díky nim měla opět zvýšit atraktivita prostředí pro mladé rodiny, které by zde chtěly žít a jejich živitelé také pracovat. Chytré systémy pro veřejnou správu zároveň napomůžou k tvorbě vhodného prostředí pro firmy a podnikatele, kteří již nebudou tolik závislí na vyřizování administrativních záležitostí ve vzdáleném centru a snáz v lokalitě najdou kvalifikované pracovní síly. Uvedené efekty budou samozřejmě patrné až v delším časovém horizontu a intenzita jejich projevu bude záviset na řadě dalších faktorů, vedení Středočeského kraje si však uvědomuje, že dokud nezačne s konkrétními kroky, budou se problémy nadále prohlubovat a jakékoliv řešení bude stále náročnější a složitější.

 

Ukázková řešení

Jedním z prvních kroků pro zavádění chytrých technologií se stala dohoda mezi Středočeským krajem a Českými radiokomunikacemi o pokrytí celého území kraje sítí LoRa pro internet věcí. Ta je vhodná zejména pro bezdrátové připojení různých senzorů, čidel či měřičů, které lze využít např. při řízení dopravy, odpadového hospodářství, energetických systémů v budovách apod. Všechny obce ve Středočeském kraji se mohou v příštích dvou letech připojit k této síti zdarma, náklady za ně bude hradit kraj. Ten také nabídl starostům sadu různých řešení, která by mohly ve svých obcích využít. A aby při rozhodování, zda se jim vyplatí si konkrétní technologii pořídit, mohli čerpat z reálných zkušeností, budou některé systémy v rámci pilotního projektu instalovány v uvedené oblasti zahrnující obce Čistá a Jesenice. Tam pak budou starostové přímo v terénu vidět, jak jednotlivá zařízení fungují a zda by našla uplatnění i v jejich obcích. „Přes mnoho společných charakteristik je v Čisté a v Jesenici znatelně odlišná situace v sociálním složení obyvatel, jejich ochotě zapojovat se do veřejného života a podílet se na rozvoji obce. To nám umožní testovat fungování chytrých technologií v různých podmínkách a přizpůsobovat jejich funkce tak, aby vyhovovaly specifickým podmínkám daného prostředí,“ vysvětluje Marek Jetmar, jeden z expertů, kteří mají projekt na starosti.

 

Objektivní posouzení

Při rozhodování, zda a jakou technologii si vybrat, mohou starostové středočeských obcí využít konzultací s Centrem města budoucnosti při ČVUT. Tamní odborníci nestranně posoudí situaci a potřeby jednotlivých obcí a doporučí nejefektivnější řešení, které dokáže vyřešit konkrétní problém. „Starostové, kteří v oblasti informačních technologií většinou nemají dostatečně hluboké znalosti, tak nemusí spoléhat na různé obchodní zástupce firem, kteří nabízejí jako nejlepší zpravidla vlastní výrobky a očerňují konkurenci. V Centru města budoucnosti dostanou informaci zcela objektivní a oproštěnou od komerčních zájmů,“ říká Martin Draxler, středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje. První smart technologie v testovací lokalitě by měly být nainstalovány již do konce letošního roku, další v prvním pololetí roku příštího. O tom, které technologie to konkrétně budou, se rozhodne na základě konzultací s vedením jednotlivých obcí, aby se nejednalo pouze o „ukázkové“ instalace, ale aby se pomocí těchto technologií řešily reálné problémy

 

Pavel Černý

Text vyšel v časopise Pro města a obce, září 2019