České Radiokomunikace

Vyjádření o existenci sítí

Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavební řádů (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze svých sítí *, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Postup předání vaší žádosti

I. Kontaktní údaje pro zaslání žádostí a dotazů

Žadatelé náležící do skupiny osob v § 161 stavebního zákona mohou předat písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí, včetně odpovídající dokumentace následujícím způsobem:

 1. přes webový formulář

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

II. Požadované podklady

 • Žádost musí obsahovat:

  • Název akce, včetně určení lokality výstavby (ulice a obec; parc.č., katastrální území, apod.)
  • Stručný popis stavby (u nadzemních objektů výšku stavby; v případě použití výškové stavební techniky její předpokládanou výšku, apod.)
  • Korespondenční adresu, tj. vaši adresu pro doručení vyjádření Českých Radiokomunikací.
  • Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření (vyjádření Českých Radiokomunikací jsou v souladu se zněním § 161 zpoplatněna dle níže uvedeného sazebníku)
  • Kontaktní údaje (tj. kontaktní osoba, včetně jejího tel. čísla)
 • Situace stavby
  • Situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavební akce)
  • Máte-li k dispozici také souřadnice stavby (např. středy stožárů nebo rohy budov či stavebních parcel), pošlete nám je v systému JTSK nebo WGS84.
  • V případě elektronické žádostí velikost přiložených souborů nesmí překročit:
   • 5Mb u internetových žádostí

III. Způsob úhrady

Společně s Vyjádřením k existenci sítí  Vám bude odeslán běžný daňový doklad, obsahující platební a bankovní údaje potřebné pro provedení příslušné platby bankovním převodem na účet Českých Radiokomunikací.

Sazebník a způsob úhrady

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně Českých Radiokomunikací. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou Vyjádření k existenci sítí Českých Radiokomunikací zpoplatňovány dle následujícího sazebníku.

Vyjádření k existenci sítí (bez situace):

Náklady na pořízení kopie  163,64 Kč
DPH 34,36 Kč
Celkem vč. DPH 198,- Kč

Vyjáření k existenci sítí -  včetně digitální dokumentace:

Vyjádření k existenci sítí Českých Radiokomunikací + digitální dokumentace: 431,- Kč (vč. DPH)
Dodatečné zaslání digitální dokumentace: 260,- Kč (vč. DPH)
Tištěná dokumentace ve formátu A3: 75,- Kč (vč. DPH) / stránka

a) Pokud předáváte žádost o vyjádření e-mailem a přejete si, aby Vám byla zaslána digitální dokumentace dotčené trasy podzemního vedení sítí el. komunikací společně s vyjádřením, je nutné na žádosti o vyjádření k existenci sítí Českých Radiokomunikací výrazně uvést následující text:
„V případě, že se na mnou vyznačeném území nachází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých Radiokomunikací, a.s. žádám Vás o zaslání digitální dokumentace el. poštou na e-mailovou adresu ……@…..cz ve formátu (dwg nebo dgn). S úhradou částky za Vyjádření k existenci sítí CRA včetně digitální dokumentace, dle sazebníku CRA, souhlasím. Příslušnou částku fakturujte na adresu ...“

b) V případě, že bude digitální dokumentace objednávána dodatečně, postupujte dle instrukcí zaslaných společně s vyjádřením.

Lhůta pro zpracování vaší žádosti

Standardní lhůta pro vyřízení vašeho požadavku je 30 dnů od doručení vaší žádosti. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na vedení SEK Českých Radiokomunikací a vlivu stavby na námi poskytované televizní a rozhlasové vysílání může lhůta na zpracování vašeho požadavku tuto dobu překročit.

Z TECHNICKÝCH A ADMINISTRATIVNÍCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ PRODLOUŽIT PLATNOST VAŠÍ ŽÁDOSTI.

Žádost o vyjádření k existenci sítí

Poznámky
* pouze v nezbytně nutném rozsahu
** poplatek za vyjádření vyjadřuje pouze část provozních nákladů spojených s agendou poskytování dané služby.