České Radiokomunikace

Oznamovací systém protiprávního jednání (Whistleblowing)

Informace pro oznamovatele

Důvod a účel zavedení vnitřního oznamovacího systému:
Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) vyžaduje od vybraných zaměstnavatelů, aby zajistili tzv. oznamovatelům možnost oznamovat Zákonem specifikovaná protiprávní jednání. Za tímto účelem vytvořila naše společnost vnitřní oznamovací systém, který umožňuje oznamovatelům podat oznámení bez obav z neoprávněného vyzrazení jejich totožnosti a z vystavení se odvetným opatřením v důsledku učiněného oznámení a který zároveň umožňuje posuzovat důvodnost oznámení, přijímat vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

K čemu vnitřní oznamovací systém ne/slouží:
Vnitřní oznamovací systém je určen výhradně pro hlášení možného protiprávního jednání dle Zákona. Není však určen pro dotazy a připomínky diváků k televiznímu a rozhlasovému vysílání, vyjádření k existenci sítě, vyjádření k jiným službám elektronických komunikací apod.

Kde lze podání učinit:
Podání oznámení může oznamovatel učinit:

  1. písemně nebo ústně prostřednictvím hlasového záznamu na tzv. interním oznamovacím kanálu pod odkazem zde (tj. na webových stránkách: ceskeradiokomunikace.whistlelink.com), kde se dozvíte bližší informace k oznamování, co se rozumí protiprávním jednáním dle Zákona a další nezbytné informace, nebo
  2. písemně na adresu Mgr. Jindřich Král, advokát, Husova 240/5, 110 00 Praha 1, nebo osobně, pokud o to oznamovatel požádá příslušnou osobu na adrese uvedené v tomto bodě ii) nebo prostřednictvím hlasového záznamu na interním oznamovacím kanálu pod odkazem v bodě i), nebo
  3. prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR na jeho webových stránkách.

Příslušná osoba:
Příslušnou osobou odpovědnou za přijímání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je:

Mgr. Jindřich Král, advokát,

kontakty:

  • primárně: interní oznamovací kanál pod odkazem zde (tj. na webových stránkách: ceskeradiokomunikace.whistlelink.com), elektronická adresa a telefonní číslo jsou uvedeny v tomto interním oznamovacím kanálu pod odkazem výše,
  • alternativně: adresa pro písemná oznámení: Mgr. Jindřich Král, advokát, Husova 240/5, 110 00 Praha 1.

Informujeme veřejnost, že naše společnost nevyužívá možnost vyloučit z vnitřního oznamovacího systému konkrétní skupiny osob. Oznámení tak mohou podat všechny osoby dle § 2 odst. 3 Zákona.