České Radiokomunikace

ESG a naše cesta k udržitelnosti

Víme, že naše činnost ovlivňuje životní prostředí a životy lidí. Proto se řídíme principy ESG (Environmental, Social, and Governance). Aktivně naplňujeme mnoho ze 17 cílů, které vytyčila OSN pro dosažení udržitelné budoucnosti. Tím přispíváme k sociálnímu, ekologickému a ekonomickému rozvoji.

Kromě odpovědného přístupu a důrazu na vzdělávání se při tom spoléháme na sílu technologií. V této oblasti toho pro další generace uděláme nejvíce.

Životní prostředí
Environmental
Životní prostředí

Myslíme na přírodu. Nejen, že minimalizujeme dopad naší činnosti na životní prostředí, ale snažíme se ho aktivně chránit. Odpovědným přístupem i pomocí technologií. Zaměřujeme se na udržitelnost a vedeme k tomu i své zaměstnance.

Zobrazit vše Skrýt

Dbáme na ochranu životního prostředí

Vlastníme a provozujeme stožáry a objekty v přírodních rezervacích, chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Proto pečlivě monitorujeme důsledky naší činnosti, dbáme na prevenci rizik a havárií, dodržování nastaveného systému kvality ochrany životního prostředí a na to, aby všechna naše činnost byla v souladu s platnou environmentální legislativou a jinými relevantními standardy v oblasti ochrany životního prostředí.

CRA disponují certifikacemi ISO 14001 Environmentální managementCRA disponují certifikacemi ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

Disponujeme certifikacemi ISO 14001 Environmentální management a ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií.

Situace potenciálně nebezpečné pro životní prostředí detailně mapujeme a máme připravené havarijní plány, abychom minimalizovali veškerá rizika.

Pomáháme skrze digitalizaci a IoT

Podporujeme vývoj a rozšíření IoT technologií. Ty společně s cloudem a umělou inteligencí mohou vytvořit efektivní systémy nejen pro monitorování životního prostředí, ale také pro optimalizaci a řízení aktivit a procesů potřebných pro jeho ochranu. Proto spolupracujeme s CzechInno na projektu Evropských center pro digitální inovace (EDIH).

Budujeme IoT síť, která umožní budování chytrých měst, chytrého zemědělství, chytrého odpadového hospodářství nebo chytrého průmyslu a logistiky. To, že IoT bude při vytváření lepší budoucnosti zásadní, potvrzují naše CRA IoT Hackathony, které přinesly spoustu užitečných nápadů v oblasti ekologie.

Podporujeme udržitelné cestování

Uvědomujeme si, že každý „nenalétaný“ nebo neujetý kilometr přispívá k čistější atmosféře a snižování emisí. Proto v rámci CRA omezujeme letecké dopravy na nejnutnější minimum. Např. obchodní jednání může být efektivní i ekologické, když zvolíme vhodné technologie. Motivujeme tedy zaměstnance, obchodní partnery i klienty k využívání online schůzek.

Ekologicky smýšlející zaměstnance maximálně podporujeme. Třeba pro cyklistické nadšence jsme připravili komfortní sprchy a bezpečná parkoviště pro kola, aby jejich zelená cesta do práce byla nejen příjemná, ale také bez starostí.

Minimalizujeme odpad a podporujeme recyklaci

Jsme zapojeni do projektu Zelená firma®, jehož cílem je omezit negativní dopad lidské činnosti pomocí zpětného odběru a recyklace odpadů a elektronických zařízení.

Jsme také součástí systému EKO KOM, který zajišťuje sběr a druhotné využití obalů.

Předcházíme vzniku odpadů a když nějaké vzniknou, důsledně je třídíme

  • V logistice využíváme znovupoužitelné obaly.
  • Minimalizovali jsme nákup plastových lahví. V zasedacích místnostech využíváme karafy na vodu, konvičky na mléko místo jednorázových porcí v plastovém obalu, cukr v zásobnících apod.
  • Zavedli jsme elektronické podpisy a elektronický systém pro schvalování dokumentů. Tím zmenšujeme objem tisku a spotřebu papíru.
  • Pokud je tisk nutný, pak tiskneme oboustranně a černobíle.

Nezatěžujeme ovzduší

Snižujeme objem chladiv s vysokým potenciálem globálního oteplování(GWP) a v rámci obnov klimatizačních zařízení přecházíme na chladivo R32 s nižším GWP indexem.

Díky využití ztrátového tepla na vysílači Kojál jsme mohli odstavit plynovou kotelnu o výkonu 500 kW a nahradit ji 48 kW kotlem jako záložním zdrojem tepla.

Využíváme lokální dodavatele s cílem snížit uhlíkovou stopu při dodávce služeb a materiálu.

Díky rozsáhlému monitorovacímu systému na provozovaných zařízeních snižujeme potřebu dojezdu techniků na poruchy, které lze řešit dálkovým přístupem.

Hospodaříme s vodou

Využíváme dešťové vody a vody čerpané pro ochranu staveb pro splachování, zálivku a plnění požárních nádrží.

Předcházíme úniku vody díky vzdálenému dohledu vodoměrů, které zaznamenávají nestandartní stav průtoku vody a posílají alarmová hlášení. Objekty, kde takový vodoměr není, jsou osazeny elektroventily, které odpojí vodní čerpadlo po zastřežení objektu.

Snažíme se zachovávat vodu v krajině. Kde není nutné odvádět vodu kanalizací, zajišťujeme vsak do půdy pomocí drenážních systémů.

Objekty, na kterých dochází k nakládání se závadnými látkami (nafta pro náhradní zdroje elektrické energie) jsme zajistili jak technologicky (jímky, snímače) tak organizačně pomocí propracovaných havarijních plánů a provozních řádů.

Používáme spořiče vody na vodovodních kohoutcích a na splachovačích toalet.

Šetříme energie a využíváme obnovitelné zdroje

Upřednostňujeme nákup technologií s minimálním dopadem na životní prostředí (spotřebiče třídy A, LED osvětlení – včetně výstražného leteckého značení) atp a maximalizujeme nákup „zelené“ energie.

  • Instalujeme fotovoltaické panely pilotně na vybrané televizní převaděče(s očekáváním budoucího rozvoje).
  • Vytápění administrativních objektů řídíme ekvitermní regulací, podle toho, jaká je venkovní teplota.
  • Využíváme ztrátové teplo z instalovaných vysílačů k vytápění na objektech.
  • Zateplujeme prostory s největším únikem tepla.
Životní prostředí
Lidé a společnost
Social
Lidé a společnost

Děláme vše pro to, aby se u nás všichni cítili dobře a bezpečně. Klienti, obchodní partneři a hlavně zaměstnanci. Záleží nám na tom, aby každý měl stejné šance. Pomáháme těm, kdo to potřebují a podporujeme vzdělávání a rozvoj dovedností.

Zobrazit vše Skrýt

Vytváříme pracovní prostředí, kde rádi pracujeme

V práci trávíme významnou část dne. Považujeme proto za důležité, abychom se v práci cítili dobře a díky tomu mohli podávat co nejlepší pracovní výkony. Vytváříme a poskytujeme proto svým zaměstnancům vhodné podmínky a pomůcky pro jejich práci a pracovní rozvoj.

Zajišťujeme vysoký standard ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Zdraví považujeme za to nejdůležitější v našem životě. Proto naši zaměstnanci pracují v podmínkách, které odpovídají všem zákonným požadavkům v oblasti BOZP a požární ochrany. V podmínkách, které jejich zdraví chrání. Naším cílem je předcházet rizikům a nehodám a proto rozvíjíme tzv. Near Miss kulturu, která má za úkol včas odhalit události, při kterých by mohlo dojít k úrazu a poškození zdraví.

Podporujeme rozmanitost týmu CRA

Jsme rádi za to, že se v našich řadách snoubí různé generace, různá vyznání a osobnosti, které se vzájemně podporují, obohacují a společně vytváří náš tým. Týmový duch je jednou z našich hodnot, kterou se v práci řídíme. Nehledíme přitom na věk, národnost, víru, sexuální orientaci nebo kulturní zázemí našich týmových kolegů.

Podporujeme vzdělání a rovné příležitosti

Jsme úspěšná firma, která se snaží pomáhat tam, kde je třeba. Zaměřujeme se především na pomoc dětem, mladým lidem a znevýhodněným skupinám ve společnosti. Podporujeme studenty při rozvoji jejich dovedností a přípravě na profesní život. Naši podporu cílíme také do regionů České republiky.

Nadání a dovednosti

Obecně prospěšná společnost Nadání a dovednosti pomáhá dětem z dětských domovů a pěstounských rodin s rozvojem jejich nadání a dovedností, se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. 

My podporujeme jejich projekt Rozhled, v němž se dospívající děti připravují na volbu svého budoucího povolání, např. aby dokázali napsat životopis a byli připravené na pracovní pohovor.

Vzdělávací program pro mladé DofE

Program vévody z Edinburgu podporuje mladé lidi v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Pomáhá jim lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat v tom, co dělají. Přináší jim možnost získat finanční podporu pro své aktivity a stát se součástí mezinárodní komunity.

Český registr dárců kostní dřeně

Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě. 

Mezi hlavní činnosti Registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve. Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty, kteří trpí zhoubným onemocněním krvetvorby. CRA podporují Registr finančně, někteří naši zaměstnanci jsou rovněž dárci.

Lidé a společnost
Odpovědné řízení
Governance
Odpovědné řízení

Firemní kulturu jsme založili na transparentnosti, férové soutěži, respektu a rovném přístupu. S tím úzce souvisí i důraz, který klademe na ochranu jakýchkoliv dat a na kybernetickou bezpečnost.

Zobrazit vše Skrýt

Řídíme se etickými principy

Rozhodli jsme se podnikat odpovědně a eticky, v plném souladu s právním řádem a našimi hodnotami, protože věříme, že je to správná věc. 

V každodenní práci se řídíme etickými a morálními zásadami, jejichž dodržování očekáváme od všech našich zaměstnanců a spolupracovníků. Naše principy etického chování a komunikace sumarizuje Etický kodex CRA.

Soutěžíme otevřeně a transparentně

S našimi obchodními partnery máme čestné a otevřené obchodní vztahy, které považujeme za zásadní při budování dlouhodobých partnerství. 

V souladu s našimi etickými principy podporujeme spravedlivou soutěž a netolerujeme žádnou formu korupce, úplatkářství nebo porušování spravedlivé hospodářské soutěže.

Ctíme rovný přístup

Dbáme na to, aby bylo naše rozhodování objektivní a nestranné. Respektujeme každého jednotlivce a dodržujeme přístup založený na vzájemné úctě a rovných příležitostech. 

Se všemi jednáme stejně a za žádných okolností netolerujeme žádnou formu šikany ani diskriminace, ať už z důvodu pohlaví, věku, fyzického vzhledu, délky zaměstnání, národnosti, víry, sexuální orientace nebo kulturního zázemí.

Chráníme data

Naší každodenní prací je zpracování, uchovávání a přenos dat a informací. Proto víme, jak zásadní je jejich bezpečnost. Data našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců chráníme, aby nedošlo k jejich úniku a zneužití. Je to jeden ze základních pilířů naší důvěryhodnosti.

Odpovědné řízení