České Radiokomunikace

Cloud vládne archivaci

Cloud vládne archivaci
Podniková archivace informací primárně slouží ke dlouhodobému ukládání elektronického obsahu, který organizace generují a z různých důvodů uchovávají. Její záběr se z hlediska datového pokrytí i počtu uživatelů neustále rozšiřuje. Mohou za to mimo jiné rostoucí požadavky regulátorů i zvyšující se objemy generovaných dat.

Archivační řešení tradičně podporují podnikové činnosti v oblasti správy a zabezpečení dat, elektronického zjišťování
(e-discovery) a uchovávání historických záznamů. Nemalou část těchto činností vyžadují různé oborové nebo legislativní normy. Dodavatelé se v rámci tržního segmentu původně věnovali zejména dlouhodobému ukládání e-mailové komunikace. Potřeby podniků i požadavky regulátorů se ovšem změnily a dnes podniková archivace informací pokrývá nejrůznější typy obsahu včetně multimédií nebo provozních záznamů infrastruktury.

Mezi základní funkcionality archivačních řešení patří definice a aplikace politik pro uchovávání dat, podpora pokročilého elektro­nického zjišťování, poskytování transparentního přístupu k historickým záznamům a exporty obsahu pro potřeby právních přezkoumání. Někteří analytici zdůrazňují bezpečnostní aspekty archivace, zejména v souvislosti s prevencí ztráty dat. Tyto činnosti se v rámci segmentu staly samozřejmě očekávaným standardem.
Implementací řešení pro archivaci informací podniky obvykle ošetřují řadu provozních potřeb i zvnějšku diktovaných povinností. Do první kategorie patří například vytěžování a analýzy historických dat, získávání podkladů pro řešení vnitřních i vnějších právních sporů nebo zajišťování informační bezpečnosti zejména v případech potřeby obnovy obsahu.

Druhá kategorie se ve větší míře týká vysoce regulovaných odvětví, jako jsou finanční služby, bankovnictví nebo zdravotnictví. Dosahování souladu s nejrůznějšími normami ale postupně postihuje stále širší množinu oborů a dlouhodobé ukládání informací představuje často jeden z řady požadavků.

Trendy archivace

Podle analytiků společnosti Gartner se dodavatelé řešení podnikové archivace informací aktuálně snaží odlišit své nabídky a reflektovat současné technologické trendy, požadavky norem a potřeby organizací. Věnují se především širší a z hlediska organizačních procesů efektivnější správě historických záznamů, která na jedné straně vyhovuje regulatorním požadavkům a na druhé straně reflektuje skutečnou nebo očekávanou hodnotu uchovávaných informací pro byznys. Pokračuje rovněž neustálé rozšiřování podporovaných typů obsahu. Podniky vyžadují uchovávání záznamů ze sociálních sítí, z platforem pro spolupráci, z nástrojů instant messagingu, ale i zpráv SMS nebo hlasových přenosů.

Archivace jako služba se podle analytiků stává dominantním modelem nasazování nových řešení. Například pro dlouhodobé uchovávání e-mailové komunikace jej při obnově nebo náhradě staršího produktu volí více než 80 procent podniků. Tento trend klade nové požadavky také na migraci obsahu ze starších on-premise platforem do moderních a povětšinou cloudových řešení.
Ke tradičním výzvám v oblasti podnikové archivace informací patří řízení úložných kapacit. Ačkoli tuto oblast dnes ošetřuje a zefektivňuje mnoho technologií, například vícevrstvá úlo­žiště, objektové ukládání, distribuované souborové systémy nebo relevantní cloudové nabídky, stále ji mnoho podniků vnímá jako problematickou.

Klíčové funkcionality archivace

Jednu ze stěžejních funkčních domén archivačních řešení představuje podpora tvorby, vynucování a mapování politik pro uchovávání dat. Kromě samotné identifikace příslušného obsahu jde také o nastavení pravidel orchestrace ukládání, zaznamenávání dotazů a řízení přístupů uživatelů, aplikaci postupů pro mazání a dohled. Archivační produkty musejí rovněž podporovat politiky pro uchovávání a následné vyhledávání dat podle událostí.
Dlouhodobé ukládání dat klade z hlediska efektivity velké nároky na použité techniky a technologie. Administrátorům musí umožňovat přesuny obsahu mezi různými druhy úložišť, jejich kompresi, zabezpečení i mazání. Vzhledem k rostoucím požadavkům na objem uchovávaných informací se ke slovu dostává také otázka škálovatelnosti úložišť, multiplatformní kompatibilita, validace obsahu, reportování anebo správa šifrování.

Vyhledávání a indexace obsahu představují klíčové funkcionality pro elektronické zjišťování. Současně jde o nejčastější činnosti běžných uživatelů archivů. Z tohoto důvodu dodavatelé průběžně inovují techniky indexace, zvyšují výkonnost vyhledávání a rozšiřují uživatelská rozhraní o intuitivnější postupy, například o podporu přirozeného jazyka. Zpřístupňují také archivy na mobilních zařízeních a umožňují replikaci adresářů nebo částí obsahu.
Elektronické zjišťování nemusí nutně tvořit součást archivačního řešení.

Analytici i koncoví uživatelé oceňují možnost integrace systému na některou z platforem e-discovery. Podniky vy­užívají elektronické zjišťování nejen pro plnění povinností, jež jim ukládají oborové nebo legislativní normy. Slouží také interním potřebám byznysu, zejména v oblasti bezpečnosti a prevence.
Samostatnou kapitolu představuje možnost řízení archivace koncovými uživateli. Pokud ji příslušný produkt nabízí, stávají se z běžných uživatelů v podstatě administrátoři. Operují ale s obsahem, jejž si sami vyberou, resp. vydefinují. Tato skupina funkcionalit vyžaduje poměrně komfortní ovládací rozhraní, podporu různých zařízení a důležitá je pro ni také možnost sdílení čili správy přístupů.

Mezi klíčové funkcionality řadí analytici společnosti Gartner také administraci a podporu různých typů obsahu. Přikládají jim ale v hodnocení jednotlivých řešení nižší význam. V problematice administrace upozorňují především na specifika cloudových služeb, s nimiž by se podnikoví zájemci měli vždy podrobně seznámit ještě před uzavřením příslušného smluvního vztahu. V tématu podpory různých typů obsahu zase hraje důležitou roli spolupráce mezi výrobci různých systémů, která umožňuje integrovat archivační řešení se systémy a zdroji třetích stran. 

Převzato z webu businessworld.cz