České Radiokomunikace

Změna všeobecných obchodních podmínek

S účinností od 1. 9. 2016 se mění Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb platné a účinné od 1. 4. 2016, vážící se k Rámcovým smlouvám uzavřeným od 1. 4. 2016. 

Praha 27. 7. 2016 - Dovolujeme si vás informovat, že s účinností od 1. 9. 2016 se mění Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb platné a účinné od 1. 4. 2016, vážící se k Rámcovým smlouvám uzavřeným od 1. 4. 2016.

Všeobecných podmínek s jinou účinností než od 1. 4. 2016 se tato změna netýká.

Důvodem změny zmíněných Všeobecných obchodních podmínek je zvýšení bezpečnosti telekomunikační sítě a tedy i zvýšení úrovně bezpečnosti námi poskytovaných služeb, dále i zlepšení plošné ochrany proti kybernetickým útokům. Věříme, že opatření povedou ke zvýšení obecné spokojenosti s našimi produkty a službami.

Změna v textaci oproti Všeobecným obchodním podmínkám účinným od 1. 4. 2016 je v následujících bodech:

  • 2.6                    Zde je nově nadefinován pojem Kybernetický útok.
  • 5.2.1                 Přidána povinnost Účastníka řídit se obecně platnými bezpečnostními standardy a poskytnout součinnost Poskytovateli při řešení zejména kybernetických útoků.
  • 8.3                   Poskytovatel je nově oprávněn omezit aktivní užívání služby i s ohledem na kybernetický útok.
  • 11.10.3            Nově je Poskytovatel oprávněn ukončit smlouvu z důvodu neposkytnutí součinnosti při řešení kybernetického útoku ze strany Účastníka.
  • 11.10.7            Nově je Poskytovatel oprávněn ukončit smlouvu z důvodu, že je služba opakovaně předmětem kybernetického útoku nebo pokud služba zásadním způsobem ohrožuje síť Poskytovatele.
  • 11.11                V případě ukončení smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodu toho, že je účastník opakovaným předmětem kybernetických útoků a sám se na jejich tvorbě nepodílí, není požadován žádný poplatek za předčasné ukončení.  Pokud se Účastník sám podílí na kybernetickém útoku, bude požadován poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Nové Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb účinné od 1. 9. 2016 jsou k dispozici zde, anebo v sídle naší společnosti.

Pokud Vaše smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, máte právo Vaši smlouvu vypovědět s účinností k datu účinnosti příslušné změny Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb, a to bez této úhrady.