Myslíme na lidi i na přírodu

Jako soukromá firma si uvědomujeme svůj díl zodpovědnosti ve společnosti, kterou spoluvytváříme. Je to neoddělitelná součást našeho businessu - způsob, jakým podnikáme.

Pro společnost
Pro planetu
Pro zaměstnance
Pro lepší šance
CRA

Řídíme se etickými principy

Rozhodli jsme se podnikat odpovědně a eticky, v plném souladu s právním řádem a našimi hodnotami, protože věříme, že je to správná věc. V každodenní práci se řídíme etickými a morálními zásadami, jejichž dodržování očekáváme od všech našich zaměstnanců a spolupracovníků. Naše principy etického chování a komunikace sumarizuje Etický kodex CRA.

Řídíme se etickými principy

Soutěžíme otevřeně a transparentně

S našimi obchodními partnery máme čestné a otevřené obchodní vztahy, které považujeme za zásadní při budování dlouhodobých partnerství. V souladu s našimi etickými principy podporujeme spravedlivou soutěž a netolerujeme žádnou formu korupce, úplatkářství nebo porušování spravedlivé hospodářské soutěže.

Soutěžíme otevřeně a transparentně

Ctíme rovný přístup

Dbáme na to, aby bylo naše rozhodování objektivní a nestranné. Respektujeme každého jednotlivce a dodržujeme přístup založený na vzájemné úctě a rovných příležitostech. Se všemi jednáme stejně a za žádných okolností netolerujeme žádnou formu šikany ani diskriminace, ať už z důvodu pohlaví, věku, fyzického vzhledu, délky zaměstnání, národnosti, víry, sexuální orientace nebo kulturního zázemí.

Ctíme rovný přístup

Chráníme data

Naší každodenní prací je zpracování, uchovávání a přenos dat a informací. Proto víme, jak zásadní je jejich bezpečnost. Data našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců chráníme, aby nedošlo k jejich úniku a zneužití. Je to jeden ze základních pilířů naší důvěryhodnosti.

Chráníme data

Dbáme na ochranu životního prostředí

Vlastníme a provozujeme stožáry a objekty v přírodních rezervacích, chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Proto pečlivě monitorujeme důsledky naší činnosti, dbáme na prevenci rizik a havárií, dodržování nastaveného systému kvality ochrany životního prostředí a na to, aby všechna naše činnost byla v souladu s platnou environmentální legislativou a jinými relevantními standardy v oblasti ochrany životního prostředí.

Dbáme na ochranu životního prostředí

Jezdíme na zelený pohon

Jsme jednou z prvních firem v ČR, která zařadila do svého vozového parku vozidla značky Škoda na stlačený zemní plyn (CNG). Oproti podobně výkonným benzinovým autům produkují motory na CNG o ¼ méně emisí CO2 a tím jsou šetrnější k životnímu prostředí. V autech na CNG jezdíme od roku 2014 a dnes tvoří 5 % našeho vozového parku. Mezi svými zaměstnanci máme cyklisty, kteří jezdí do práce na kole. Pro ně zajišťujeme zázemí se sprchami a bezpečným místem pro uskladnění kol.

Jezdíme na zelený pohon

Recyklaci odpadů považujeme za samozřejmost

Samozřejmostí je pro nás třídění odpadu. Využíváme sběrných boxů, do kterých ukládáme vysloužilé elektrospotřebiče, které v sobě mají nebezpečné látky nebo velké množství recyklovatelného materiálu jako je železo, hliník, měď nebo cenné kovy.

Recyklaci odpadů považujeme za samozřejmost

Budujeme IoT síť pro lepší budoucnost

Internet věcí se stává skutečností a my jsme u toho od samého začátku. Budujeme IoT síť, která umožní budování chytrých měst, chytrého zemědělství nebo chytrého průmyslu a logistiky. To, že IoT bude při vytváření lepší budoucnosti zásadní, potvrzují naše CRA IoT Hackathony, které přinesly spoustu zajímavých a užitečných nápadů v oblasti ekologie – měření hluku, řízení parkování, systémy svozu odpadu a další.

Budujeme IoT síť pro lepší budoucnost

Vytváříme pracovní prostředí, kde rádi pracujeme

V práci trávíme významnou část dne. Považujeme proto za důležité, abychom se v práci cítili dobře a díky tomu mohli podávat co nejlepší pracovní výkony. Vytváříme a poskytujeme proto svým zaměstnancům vhodné podmínky a pomůcky pro jejich práci a pracovní rozvoj.

Vytváříme pracovní prostředí, kde rádi pracujeme

Zajišťujeme vysoký standard ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Zdraví považujeme za to nejdůležitější v našem životě. Proto naši zaměstnanci pracují v podmínkách, které odpovídají všem zákonným požadavkům v oblasti BOZP a požární ochrany. V podmínkách, které jejich zdraví chrání. Naším cílem je předcházet rizikům a nehodám a proto rozvíjíme tzv. Near Miss kulturu, která má za úkol včas odhalit události, při kterých by mohlo dojít k úrazu a poškození zdraví.

Zajišťujeme vysoký standard ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Podporujeme rozmanitost týmu CRA

Jsme rádi za to, že se v našich řadách snoubí různé generace, různá vyznání a osobnosti, které se vzájemně podporují, obohacují a společně vytváří náš tým. Týmový duch je jednou z našich hodnot, kterou se v práci řídíme. Nehledíme přitom na věk, národnost, víru, sexuální orientaci nebo kulturní zázemí našich týmových kolegů.

Podporujeme rozmanitost týmu CRA

Pomáháme zaměstnancům v tíživých životních situacích

Uvědomujeme si, že za úspěchem našeho podnikání stojí naši zaměstnanci. Proto jim poskytujeme nad rámec zaměstnaneckých benefitů jako příspěvek na stravování nebo cafeteria systém volitelných zaměstnaneckých výhod také sociální pomoc v případě, že se ocitnou v tíživé životní situaci.

Pomáháme zaměstnancům v tíživých životních situacích

Podporujeme vzdělání a rovné příležitosti

Jsme úspěšná firma, která se snaží pomáhat tam, kde je třeba. Zaměřujeme se především na pomoc dětem, mladým lidem a znevýhodněným skupinám ve společnosti. Podporujeme studenty při rozvoji jejich dovedností a přípravě na profesní život. Naši podporu cílíme také do regionů České republiky.

Podporujeme vzdělání a rovné příležitosti

Nadání a dovednosti

Obecně prospěšná společnost Nadání a dovednosti pomáhá dětem z dětských domovů a pěstounských rodin s rozvojem jejich nadání a dovedností, se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. CRA podporují projekt Rozhled, v němž se dospívající děti připravují na volbu svého budoucího povolání, např. aby dokázali napsat životopis a byli připravené na pracovní pohovor.

Vzdělávací program pro mladé DofE

Program vévody z Edinburgu podporuje mladé lidi v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Pomáhá jim lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat v tom, co dělají. Přináší jim možnost získat finanční podporu pro své aktivity a stát se součástí mezinárodní komunity.

Naše dítě

Už devátým rokem podporujeme nadaci Naše dítě, která pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným, opuštěným a ohroženým dětem v obtížné životní situaci. Také díky naší finanční podpoře může nadace podporovat organizace, které děti chrání, poskytovat bezplatné právní poradenství, tvořit osvětové kampaně a prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí.

Český registr dárců kostní dřeně

Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě. Mezi hlavní činnosti Registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve. Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty, kteří trpí zhoubným onemocněním krvetvorby. CRA podporují Registr finančně, někteří naši zaměstnanci jsou rovněž dárci. 

Pomáháme aktivně

Do aktivit, které pomáhají dobrým věcem, se zapojují i naši zaměstnanci. Každý rok se už tradičně účastníme Nočního běhu pro Světlušku, kdy svým příspěvkem pomáháme pořádat akce a sportovní aktivity pro zrakově postižené.