České Radiokomunikace

Zásady zpracování osobních údajů pro dodavatele, partnery a další uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Správce osobních údajů
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 4. Kategorie osobních údajů
 5. Účely, právní základy zpracování a doby zpracování osobních údajů
 6. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)
 7. Způsob zpracování osobních údajů a zabezpečení dat
 8. Informace o právech subjektů údajů
 9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Další zásady zpracování osobních údajů společnosti České Radiokomunikace

1 Obecná ustanovení

Společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 16900, IČO: 247 38 875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16505, (dále „CRA“ nebo též „my“) vydala Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace, které jsou samostatným dokumentem a které se týkají zpracování osobních údajů (i) zákazníků a uživatelů služeb a sítí elektronických komunikací poskytovaných podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, pokud se jedná o fyzické osoby, (ii) zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob či zástupců zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, při poskytování všech ostatních služeb (serverhousing, cloudové služby, OTT služby, IOT služby a další služby CRA), a (iii) zájemců o služby a produkty CRA.

Tyto Další zásady zpracování osobních údajů společnosti České Radiokomunikace, (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) se pak vztahují na ty další případy, na které se výslovně nevztahují výše zmíněné Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace. Jde zejména o zpracování osobních údajů v souvislosti s ostatními smluvními vztahy CRA, mimo oblast smluvních vztahů se zákazníky, tedy smluvní vztahy CRA s dodavateli, smluvními partnery a dalšími osobami (zejména s dodavateli služeb, ale rovněž s pronajímateli nemovitých věcí, se kterými  má CRA uzavřenou nájemní, pachtovní či podnájemní smlouvu a s majiteli nebo spolumajiteli těch nemovitých věcí, vůči kterým, resp. k jejichž nemovitým věcem CRA vykonává práva na základě smlouvy nebo ze zákona),(souhrnně dále jen „Smluvní partneři“ nebo „Smluvní partner“), mimosmluvními závazkovými vztahy (zejména s účastníky škodních událostí) a dalšími vztahy, na něž se nevztahují Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů poskytujeme informace o shromažďování, zpracování a ochraně Vašich osobních údajů a informujeme Vás o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom Vám pomohli je uplatňovat.

Společnost CRA klade velký důraz na ochranu osobních údajů a transparentnost jejich zpracování. Žádáme Vás proto, abyste se pečlivě seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a v případě jakýchkoli dotazů se obrátili na kontaktní osoby uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („nařízení“ nebo „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

V Zásadách ochrany osobních údajů může dojít v budoucnosti ke změnám. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou vždy uvedeny na internetových stránkách společnosti CRA na následujícím odkazu: https://www.cra.cz/gdpr.

2 Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 16505, IČO: 247 38 875.

Internetová stránka společnosti: www.cra.cz

3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost CRA jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:

telefon: +420242411111

email: gdpr@cra.cz

Vezměte, prosím, na vědomí, že pověřenec pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Aktuálního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete vždy nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu:

https://www.cra.cz/gdpr

4 Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou společnost CRA identifikovala nebo je schopná identifikovat. V souvislosti se správou smluvních a dalších vztahů se Smluvními partnery a mimosmluvních závazkových vztahů může ze strany společnosti CRA dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů Smluvních partnerů, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami, osobních údajů fyzických osob jednajících za či jinak zastupujících Smluvní partnery, kteří jsou právnickými osobami, včetně kontaktních osob, zaměstnanců a jiných pracovníků Smluvních partnerů, jakož i dalších osob, jejichž osobní údaje může CRA zpracovávat, včetně jejich kontaktních osob, zaměstnanců a jiných pracovníků:

4.1.1 Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

 1. akademický titul

 2. jméno a příjmení

 3. název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, včetně dodatku charakterizujícího podnikající fyzickou osobu nebo její obchodní závod

 4. rodné číslo, nebo datum narození

 5. IČO, DIČ

 6. adresa bydliště nebo trvalého pobytu (doručovací nebo jiná kontaktní adresa)

 7. adresa sídla nebo místa podnikání

 8. identifikační údaje Vašeho zaměstnavatele, pokud vůči CRA vystupujete jako jeho zaměstnanec, pověřená osoba nebo jiná kontaktní osoba, a to:

a) v případě zaměstnavatele, který je podnikající fyzickou osobou jeho jméno a příjmení, dodatek charakterizující osobu zaměstnavatele nebo obchodní závod, sídlo, IČO, DIČ údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, email;

b) v případě zaměstnavatele, který je právnickou osobou, obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, email

 1. identifikační údaje zástupce Smluvního partnera nebo kontaktní osoby, kterou Smluvní partner určí

 2. funkce nebo pracovní pozice

 3. identifikační údaje plátce vyúčtování

 4. bankovní spojení

 5. podpis
   

4.1.2 Kontaktní údaje

 1. kontaktní telefonní číslo

 2. kontaktní email

 3. ID datové schránky

 4. IP adresa, údaje předané z internetového prohlížeče Smluvního partnera
   

4.1.3 Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a zakoupeném zboží

 1. druh a specifikace poskytované služby nebo zboží

 2. objem poskytnutých služeb a jejich cena

 3. údaje o plnění smlouvy a jiné související údaje vyplývající ze smlouvy
   

4.1.4 Údaje z komunikace mezi CRA a Smluvním partnerem nebo jinými osobami

Tyto údaje vznikají ve většině případů při komunikaci související se smluvním, mimosmluvním či jiným vztahem mezi společností CRA a Smluvním partnerem, případně s kontaktní osobou, zaměstnancem nebo jiným pracovníkem Smluvního partnera nebo jinými osobami. Jedná se o zápisy osobní komunikace a dále o písemnou a elektronickou komunikaci, včetně záznamů telefonických hovorů (záznamy jsou získávány na základě souhlasu uděleného při zahájení hovoru), historie komunikace pomocí chatu, nebo videochatu (záznamy videochatu jsou získávány na základě souhlasu uděleného při zahájení hovoru). Dále též získáváme a zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, jimiž jsou veřejné rejstříky a seznamy, Vámi zveřejněné údaje na internetových stránkách a sociálních sítích.

U subjektů údajů, které udělily souhlas s monitorováním a nahráváním telefonních hovorů s pracovníkem společnosti CRA nebo jejího smluvního partnera, mohou být tyto údaje monitorovány a zaznamenány, a to výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb nebo dodávek zboží, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů společnosti CRA.

Případný záznam telefonního hovoru bude zálohován po dobu nezbytně nutnou, a to až na dobu 5 (pěti) let po skončení poskytování služeb nebo do doby, dokud jej subjekt údajů neodvolá. V případě, že bude konkrétní telefonní hovor subjektu údajů s pracovníkem společnosti CRA nebo jejího smluvního partnera monitorován a zaznamenán, bude subjekt údajů na tuto skutečnost vždy předem upozorněn a bude mu umožněno souhlas neudělit.

4.1.5 Kamerové záznamy z prostor CRA

Společnost CRA umísťuje do prostor CRA kamerové systémy v rámci plnění zákonných povinností spočívajících v ochraně bezpečnosti, zdraví, života a majetku, zejména povinnosti dostatečně zabezpečit svou infrastrukturu a objekty. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny informačními piktogramy upozorňujícími na kamerové systémy. Informace o zpracování osobních údajů v rámci kamerových záznamů jsou dále dostupné na místě, kde jsou kamery umístěny, zejména v dokumentu společnosti CRA nazvaných Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem.
 

4.1.6 Údaje zpracovávané na základě souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy mezi Smluvním partnerem a CRA, k plnění zákonných povinností ani na ochranu oprávněných zájmů CRA, ale jejich zpracování umožní společnosti CRA zlepšovat služby a zajišťovat ochranu majetku. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti uvedenou v daném souhlasu.

Na základě souhlasu jsou proto zpracovávány biometrické údaje Smluvních partnerů (fyzických osob), zaměstnanců, kontaktních osob či jiných pracovníků Smluvních partnerů (právnických osob) za účelem vstupu do zabezpečených prostor, ve kterých se nacházejí sítě, zařízení či jiná aktiva důležitá pro poskytování služeb CRA.

5 Účely, právní základy zpracování a doby zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány vždy na základě relevantního právního základu podle GDPR a v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování. Níže uvádíme, které Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kterého právního základu, za jakým účelem a po jakou dobu.

5.1 Zpracovávání na základě plnění smlouvy, plnění povinností stanovených právními předpisy a na základě oprávněného zájmu CRA

Není možné plnit zákonné a smluvní povinnosti společnosti CRA bez zpracování osobních údajů k účelům uvedeným v bodu 5.1.1 tohoto dokumentu. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely CRA nepotřebuje souhlas, jelikož jsou zpracovávány na základě (i) plnění smlouvy se Smluvním partnerem, (ii) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a (iii) na základě oprávněného zájmu CRA. K jednotlivým účelům je uvedený relevantní právní základ.

V souvislosti s níže uvedenými účely CRA může zpracovávat základní osobní identifikační údaje a adresní údaje dle bodu 4.1.1, kontaktní údaje dle bodu 4.1.2, údaje o odebíraných službách, využívání služeb a zakoupeném zboží dle bodu 4.1.3, a údaje z komunikace mezi CRA a Smluvním partnerem nebo jinými osobami dle bodu 4.1.4.

5.1.1     Jednotlivé účely zpracování osobních údajů Smluvních partnerů, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami, osobních údajů fyzických osob jednajících za či jinak zastupujících Smluvní partnery, kteří jsou právnickými osobami, včetně kontaktních osob, zaměstnanců a jiných pracovníků Smluvních partnerů:

 1. vyhledávání dodavatelů a obchodních partnerů za účelem zajištění dodávek zboží, služeb a jiného plnění v nejvyšší možné kvalitě, neustálého zlepšování dodávek a hospodaření CRA (oprávněný zájem společnosti CRA)

 2. identifikace Smluvního partnera a komunikace se Smluvním partnerem za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy (plnění smlouvy u Smluvního partnera a oprávněný zájem u kontaktních osob, zaměstnanců a jiných pracovníků Smluvního partnera)

 3. evidence, vyhodnocování, plánování a kontrola Smluvních partnerů a plnění smluv za účelem zajištění efektivního fungování a neustálého zlepšování dodávek, vnitřních procesů a hospodaření CRA (oprávněný zájem společnosti CRA)

 4. plnění zákonných povinností, zejména daňových, účetních a archivačních (plnění povinností stanovených právními předpisy)

 5. účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění povinností stanovených právními předpisy)

 6. soudní a mimosoudní uplatňování a vymáhání práv (zejména práv z odpovědnosti za vady zboží, služeb a jiného plnění), pohledávek a nároků společnosti CRA vůči Smluvnímu partnerovi nebo práv, pohledávek a nároků Smluvního partnera vůči společnosti CRA, a spory vzniklé ze smluvních závazkových vztahů se Smluvními partnery (oprávněný zájem společnosti CRA)

 7. soudní a mimosoudní uplatňování a vymáhání práv a nároků určité́ osoby vůči společnosti CRA a práv a nároků společnosti CRA vůči určité́ osobě̌, vyplývajících z mimosmluvního závazkového vztahu mezi společností́ CRA a dotčenou osobou, například práva a nároky na náhradu škody nebo jiné újmy vůči společnosti CRA či naopak (oprávněný zájem společnosti CRA)

 8. činnosti v souvislosti s předcházením a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, archivace záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech pro účely zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv a nároků společnosti CRA (oprávněný zájem společnosti CRA),

 9. ochrana bezpečnosti, zdraví, života a majetku, v rámci plnění zákonných povinností, zejména povinnosti dostatečně zabezpečit svou infrastrukturu a objekty. Pro tyto účely a za účelem předcházení vzniku škod CRA provozuje kamerové a monitorovací systémy v prostorách CRA, kontroluje a povoluje vstup a vjezd do chráněných objektů CRA, zaznamenává hovory pro zajištění komunikace v případě požáru;

 10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v rámci plnění zákonných povinností, zejména v případech, kdy Smluvní partneři poskytují služby či jiné plnění, při nichž CRA vznikají zákonné povinnosti na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany; 

 11. účely komunikace, marketingu a vytváření vztahů se Smluvními partnery, s laickou i odbornou veřejností, zejména formou pořádání akcí, konferencí či soutěží (oprávněný zájem společnosti CRA).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro realizaci těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 

5.1.2 Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na základě právních základů a za účely uvedenými v této kapitole 5.1 zpracovává společnost CRA po následující dobu:

 1. U Smluvních partnerů je společnost CRA oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v databázi Smluvních partnerů jejich základní osobní identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje, údaje o odebíraných službách, využívání služeb a zakoupeném zboží a údaje z jejich komunikace se společností CRA po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 4 (čtyř) let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností CRA, případně po dobu sjednanou týkající se doby promlčení práv společnosti CRA, která nebude delší než 10 (deset) let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností CRA, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky společnosti CRA vůči Vám či z Vaší strany vůči společnosti CRA;

 2. V případě jednání mezi společností CRA a potenciálním Smluvním partnerem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost CRA oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 24 (dvacetičtyř) měsíců od ukončení příslušného jednání;

 3. V případě jednání mezi společností CRA a jinými osobami o nárocích této osoby vůči společnosti CRA a nárocích společnosti CRA vůči určité osobě vyplývajících z mimosmluvního závazkového vztahu mezi společností CRA a dotčenou osobou je společnost CRA oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 5 (pěti) let po shromáždění osobních údajů;

 4. V případě zpracování osobních údajů v rámci kontroly a povolování vstupu a vjezdu do chráněných objektů CRA, či záznamu hovorů pro zajištění komunikace v případě požáru je, vzhledem k tomu, že chráněné objekty jsou součástí kritické infrastruktury státu, společnost CRA oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 (tří) měsíců od poskytnutí;

 5. V případě komunikace, marketingu a vytváření vztahů, netýkajících se přímo plnění smluv, je společnost CRA oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 1 (jednoho) roku po jeho skončení, v ostatních případech po dobu 1 (jednoho) roku od shromáždění osobních údajů;

 6. V případě zpracování osobních údajů na základě zákonných povinností, je společnost CRA oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu určenou příslušnými právními předpisy;

 7. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti CRA je společnost CRA oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu přiměřenou (nezbytnou) s ohledem na dotčený oprávněný zájem společnosti CRA, není-li v tomto bodu 5.1.2 uvedeno výslovně jinak.

5.2 Zpracovávání biometrických údajů Smluvních partnerů  nebo jejich kontaktních osob se souhlasem

Biometrické údaje Smluvních partnerů zpracováváme na základě souhlasu po dobu uvedenou v daném souhlasu za účelem poskytnutí přístupu k vybraným zařízením či do vybraných objektů.

6 Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Společnost CRA při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti CRA, mají postavení zpracovatelů, případně dalších zpracovatelů osobních údajů, a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti CRA a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, likvidaci pojistných událostí, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení.

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

6.1 Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím služeb, sdílíme takto:


6.1.1 Sdílení se třetími stranami.

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme způsoby uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme sdílet s následujícími příjemci, kteří jsou v postavení zpracovatelů Vašich osobních údajů:

 • s našimi dceřinými společnostmi ze skupiny CRA, jejichž seznam naleznete zde:

 • Czech Digital Group, a.s.  se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25842609, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17187

 • se subjekty dodávajícími nebo spravujícími naše IT systémy a poskytujícími IT služby a telematiku za účelem využívání interního software;

 • s externími auditory, znalci, daňovými poradci, advokáty a advokátními kancelářemi, pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů;

 • s pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli, které využíváme při likvidaci pojistných událostí;

 • s koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s poskytováním služeb či jiných plnění Smluvními partnery, při nichž společnosti CRA vznikají zákonné povinnosti na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • s dalšími dodavateli, kteří s námi uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme dále sdílet s následujícími příjemci, kteří jsou v postavení samostatných správců Vašich osobních údajů:

 • se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů.


6.1.2 Vaše osobní údaje jsou chráněny i při předávání do zahraničí

K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou, zejména s čl. 45 až 49 GDPR.


6.1.3 Záruky

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání osobních údajů státním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady ochrany osobních údajů. Se zpracovateli mimo území Evropské unie jsme zároveň uzavřeli právní akt, vyžaduje-li to čl. 45 až 49 GDPR.

7 Způsob zpracování osobních údajů a zabezpečení dat

Společnost CRA zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost CRA vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Přijatá technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou popsána ve smluvní dokumentaci k jednotlivým produktům poskytovaných společností CRA.

Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

8 Informace o právech subjektů údajů

Podle nařízení náleží každému subjektu údajů, tj. každé fyzické osobě, níže popsaná práva. Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat tato svá práva u CRA za předpokladu, že prokáže CRA svou totožnost.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím GDPR formuláře, který je k dispozici na stránkách www.cra.cz.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, na jejichž základě jsme schopní Vás identifikovat. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán Vámi a zda Vás dokážeme na základě Vámi poskytnutých informací identifikovat.

Odpovíme Vám nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o 2 (dva) měsíce podle čl. 12 GDPR.

8.1 Právo na přístup k osobním údajům

V souladu s čl. 15 nařízení má subjekt údajů právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo získat od společnosti CRA:

 • informaci, zda zpracovává jeho osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

 • kopii osobních údajů, a to pouze za předpokladu, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Bude-li subjekt údajů žádat nedůvodně nebo nepřiměřeně (např. nepřiměřeně opakovaně), je společnost CRA oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

8.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má podle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost CRA zpracovává.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat Vaše osobní údaje podle tohoto článku 8.2, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme.

8.3 Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má podle čl. 17 nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Společnost CRA nemá povinnost vymazat osobní údaje, pokud existují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme (např. pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, ochranu našich oprávněných zájmů aj). Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

8.4 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte prosím Správce údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí kontaktního údaje uvedeného v souhlase, v kapitole 3 nebo kapitole 8.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě Vašeho dříve uděleného souhlasu.

8.5 Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má podle čl. 18 nařízení právo na to, aby Správce údajů omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Právo na omezení zpracování má pouze ve stanovených případech, kterými jsou:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektů údajů.

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

8.6 Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Podle čl. 19 nařízení správce oznamuje všem příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů.

Dojde-li k opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů, bude společnost CRA informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to budete požadovat, poskytneme Vám informaci o těchto příjemcích.

8.7 Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má podle čl. 20 nařízení právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost CRA o předání těchto údajů jinému správci. Subjekt údajů může toto právo uplatnit pouze ve stanovených případech. Zpracování osobních údajů je prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na:

 1. souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 nařízení nebo v případě citlivých údajů na souhlasu uděleném v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení, nebo

 2. plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

Pokud to budete požadovat, zašleme Vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

8.8 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má podle čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které společnost CRA zpracovává z důvodu oprávněného zájmu.

Neprokáže-li se, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost CRA ukončí zpracování dotčených osobních údajů na základě námitky bez zbytečného odkladu.

8.9 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz.

9 Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na internetových stránkách společnosti CRA na následujícím odkazu: https://www.cra.cz/gdpr.